Єѯадєканъ и инако цєтанъ акѷкличєско ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C16H34 ѥстъ ⁙ Єѯадєканъ 10 359 иꙁѡмєръ иматъ

Єѯадєканъ

Єѯадєканъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ