Грьчьскъ ѩꙁꙑкъ и грьчьскꙑ Ελληνικά сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє оноситъ ⁙ Глаго́лѭщь люди́и жє с҄и́мь ѩꙁꙑко́мь ꙗ́ко 14 лєѡдръ сѫ́тъ

аꙁъбоукꙑ исправлѥниѥ

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

 
Википєдїѩ ꙁнакъ