Дрєво ѥстъ сѫщьство на Ꙁємлѣ ⁙ Дрєвєса рослинꙑ ѥстъ ⁙ Дрєвєса на дъва вида дєлити сѧ · с҄и видꙑ рєкомꙑꙗ хвоинꙑ и листвѣньнꙑ дрєвєса ⁙

Образъ дрѣва Хвоѧ

Дрєвєса могѫтъ бꙑти вєльми малꙑꙗ и вєльми вєликиꙗ · наприкладъ вꙑсь дрєвєса Salix herbacea до 6 с҃м можєтъ бꙑти · а полъдьньнъ єѵкалѷптъ вꙑшьнимъ до 150 м҃ можєтъ иматъ ⁙

Число дрєвєсъ на Ꙁємлѣ вєльми вєлико ѥстъ · ихъ жє нꙑнѣ на Ꙁємлѣ трьѥ лєѡдра лєѡдръ сѫтъ ⁙ Дрєво потрѣбьна дѣлꙗ творѥниꙗ мъноꙃѣхъ иꙁъдѣлии · наприкладъ прѣдвижєниꙗ срѣдьствъ ово воꙁъ ⁙

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ