Дрѣво ѥси тварь и ростѥтъ оно вєльми долго ⁙ Дрѣво можєтъ бꙑти дльгꙑимъ ростъмъ и малимъ ростъмъ ⁙ Дрѣво потрѣбьно дѣлꙗ творѥниꙗ мъноꙃѣхъ иꙁъдѣлии

Образъ дрѣва Хвоѧ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ