Кашоу́бьскъ ѩꙁꙑ́къ и кашоу́бьскꙑ kaszëbsczi jãzëk · сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє словѣ́ньска вѣ́твиꙗ ꙁападьнословѣ́ньсцѣ вѣ́тви оноситъ ⁙ По́л̑ьскꙑ ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ ⁙ Кашоу́бъ ро́дьнъ ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ ⁙ Глаго́лѭщь люди́и жє с҄и́мь ѩꙁꙑко́мь ꙗ́ко 150 тꙑ́сѫщь сѫ́тъ

Кашоубьска аꙁъбоукꙑисправлѥниѥ

Кашоу́бьска а́ꙁъбоукꙑ сътворѥна по́л҄ьскꙑ а́ꙁъбоукъвє осно́вѣ 1879 лѣ́та бѣ

Aa Ąą Ãã Bb Cc Dd Ee Éé Ëë Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Òò Óó Ôô Pp Rr Ss Tt Uu Ùù Vv WwYy Zz Żż

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Википєдїꙗ пьсана
кашоубьскꙑимь ѩꙁꙑкомь
csb:Przédnô starna