Difference between revisions of "Макєдонїꙗ · страна"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (⁖ Македоні́ꙗ · страна́ ⁖ нарєчє́нъ ⁖ Макєдоні́ꙗ · страна́ ⁖ ѥ́стъ)
{{Дроу́ꙃи съмꙑ́сли|Макєдоні́ꙗ · съмꙑ́сли}}
[[Image:Europe Balkans Macedonia geo.jpg|thumb|right|300px|МакедонїМакєдоні́ꙗ]]
'''МакедонїꙗМакєдоні́ꙗ''' [[ЕурѡпаЄѵрѡ́па|ЕурѡпыЄѵрѡ́пꙑ]] срѣдьн̑ьсрѣ́дьн̑ь [[Балкани|Балканъ]] древл҄ьнꙗдрє́вл҄ьнꙗ странастра́на ѥстъ.ѥ́стъ ⁙ Ѥѩ чѧстичѧ́сти нынѣнꙑнѣ дѣлѥныдѣлѥнꙑ междоумєждоу [[Грьци]], · [[АлванїꙗАлвані́ꙗ|АлванїѥѭАлвані́ѥѭ]], [[МакедонїꙗМакєдоні́ꙗ|МакедонїѥѭМакєдоні́ѥѭ]] и [[БлъгарїꙗБлъгарі́ꙗ|БлъгарїѥѭБлъгарі́ѥѭ]] сѫтъ.сѫ́тъ ⁙ Бол҄ьши рѣкарѣ́ка [[Вардаръ]] ѥстъ.ѥ́стъ
 
[[Category:Македонї|*Стра́нꙑ]]