Difference between revisions of "Бѣлороусьскъ ѩꙁꙑкъ"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (Робот Добавяне: ty:Reo Belarus)
'''Бѣлороу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ''' и бѣлороу́сьскꙑ {{lat-ga|''белару́ская мо́ва''}} [[Бѣла́ Роу́сь|Бѣлꙑ́ Роуси́]] дрьжа́вьнъ ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ ⁙ [[Бѣлороу́си|Бѣлороу́съ]] ро́дьнъ ѩꙁꙑкъ ѥ́стъ ⁙ [[Дрє́вл҄ьн҄ь роу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ|Дрє́вл҄ьнꙗ роу́сьскаѥго ѩꙁꙑ́ка]] сꙑно́вл҄ь ѩꙁꙑ́къ ѥстъѥ́стъ · и́ꙁъ ѥго́ жє [[Оукра́иньскъ ѩꙁꙑ́къ|оукра́иньскъ]] и [[Роу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ|роу́сьскъ]] ѩꙁꙑка́ ишьла́ ѥ́стє.ѥстє́ ⁙ С҄и́мь ѩꙁꙑко́мь та́кождє и [[По́л̑ьска|По́л҄ьсцѣ]] глаго́лѭтъ ⁙ Глаго́лѭщь люди́и жє с҄имь ѩꙁꙑко́мь мє́ждоу сєдмиѭ и осмиѭ лєѡ́дръ сѫ́тъ
 
 
 
<div style="margin: 4px;padding: 4px;width:40%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto; text-align: center;"><font face="Times New Roman">
{{lat-ga|Аа Бб Вв Гг Дд (Дж дж Дз дз) Ее Ёё Жж Зз Іі
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ
Юю Яя}}
</div></font>