Difference between revisions of "Чєшьскъ ѩꙁꙑкъ"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
'''Чє́шьскъ ѩꙁꙑ́къ''' и чє́шьскꙑ ''český jazyk, čeština'' · сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє словѣ́ньска вѣ́твиꙗ ꙁападьнословѣ́ньсцѣ вѣ́тви оноситъ ⁙ [[Чє́шьско|Чє́шьска]] дрьжа́вьнъ и [[Чє́си|Чє́хьчє́хь]] родьнь ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ ⁙ Ѥди́нъ иꙁ 23 єпїсимьнъ и дѣ́льнъ ѩꙁꙑ́къ Єѵрѡ́пьска съвѫꙁа ѥ́стъ ⁙ Глаголѭщь люди́и жє с҄имь ѩꙁꙑко́мь ꙗко 12 лєѡ́дръ сѫ́тъ
 
== Чє́шьска [[а́ꙁъбоукꙑ]] ==