Difference between revisions of "Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Соус-кун"

м҃л
м҃л (→‎Request)
м҃л (→‎Request)
: Та́кѡ бо воꙁлюбѝ б҃гъ мі́ръ, ꙗ҆́кѡ и҆ с҃на своєго̀ є҆диноро́днаго да́лъ є҆́сть, да всѧ́къ вѣ́рꙋѧй въ о҆́нь нє поги́бнєтъ, но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный. Note that it's not [[:en:Old Church Slavonic|''Old'' Church Slavic]] but rather [[:en:Church Slavic language|Church Slavic]] language (Russian recension). --[[Польꙃєватєл҄ь:Соус-кун|Ѳєрапѡнтъ Соꙋсовъ]] ([[Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Соус-кун|бєсѣда]]) 17:54, сєптємврїꙗ 21 числа, 2016 (UTC)
::Thank you so much for your Excellent transliteration help! I am very very Grateful. May God Bless you! --[[Польꙃєватєл҄ь:DaveZ123|DaveZ123]] ([[Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:DaveZ123|бєсѣда]]) 23:57, сєптємврїꙗ 22 числа, 2016 (UTC)
:::Could you help check to seecheck if this Glagolitic transliteration is written properly or not and help fix andany errors?:
:::Ⱅⰰⰽⱉ ⰱⱁ ⰲⱁⰸⰾⱓⰱⰹ ⰱ҃ⰳⱏ ⰿⰹⱃⱏ, ⱝⰽⱉ ⰹ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⱕⰳⱁ ⰵⰴⰹⱀⱁⱃⱁⰴⱀⰰⰳⱁ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⱅⱐ, ⰴⰰ ⰲⱄⱔⰽⱏ ⰲⱑⱃꙋⱔⰻ ⰲⱏ ⱁⱀⱐ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⰹⰱⱀⰵⱅⱏ, ⱀⱁ ⰹⰿⰰⱅⱐ ⰶⰹⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱀⱏⰺⰻ.
:::--[[Польꙃєватєл҄ь:DaveZ123|DaveZ123]] ([[Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:DaveZ123|бєсѣда]]) 00:25, сєптємврїꙗ 23 числа, 2016 (UTC)
7

мѣнъ