Difference between revisions of "Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Соус-кун"

м҃л (→‎Request)
:::Ⱅⰰⰽⱉ ⰱⱁ ⰲⱁⰸⰾⱓⰱⰹ ⰱ҃ⰳⱏ ⰿⰹⱃⱏ, ⱝⰽⱉ ⰹ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⱕⰳⱁ ⰵⰴⰹⱀⱁⱃⱁⰴⱀⰰⰳⱁ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⱅⱐ, ⰴⰰ ⰲⱄⱔⰽⱏ ⰲⱑⱃꙋⱔⰻ ⰲⱏ ⱁⱀⱐ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⰹⰱⱀⰵⱅⱏ, ⱀⱁ ⰹⰿⰰⱅⱐ ⰶⰹⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱀⱏⰺⰻ.
:::--[[Польꙃєватєл҄ь:DaveZ123|DaveZ123]] ([[Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:DaveZ123|бєсѣда]]) 00:25, сєптємврїꙗ 23 числа, 2016 (UTC)
:::: Russian Church Slavonic is not supposed to be written in Glagolitic. Why not use actual Old Church Slavonic Glagolitic manuscript as [[:en:Codex Marianus|Codex Marianus]] where it's said: Ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⰱ҃ⱏ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻ ⰿⰻⱃⰰ · ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰻⱀⱁⱍⱔⰴⰰⰰⰳⱁ ⰴⰰⱄⱅⱏ · ⰴⰰ ⰲⱐ{ⱄⱑ}ⱄⱑⰽⱏ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⱀⰰ ⱀⱐ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⰵⱅⱏ · ⱀⱏⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ([[:wikisource:ru:Мариинское_евангелие_(глаголица)/Евангелие_от_Иоанна|source]], lines 4031600, 4031610, 4031620). --[[Польꙃєватєл҄ь:Соус-кун|Ѳєрапѡнтъ Соꙋсовъ]] ([[Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Соус-кун|бєсѣда]]) 08:51, октѡврїꙗ 3 числа, 2016 (UTC)
295

мѣнъ