Difference between revisions of "Польꙃєватєл҄ь:Глаго́лица/ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰟ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰉ"

м҃л
drafts shouldn't use categoties
м҃л (ОйЛ нарєчє страницѫ ⁖ ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰟ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰉ ⁖ имєньмь ⁖ Польꙃєватєл҄ь:Глаго́лица/ⰍⰫⰓⰋⰎⰎⰟ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰉ ⁖ бєꙁ прѣнаправлє...)
м҃л (drafts shouldn't use categoties)
 
* {{lat-ga|ⰃⰉⰎⰠⰗⰅⰓⰄⰉⰐⰃⰟ Ⰰ. Ⱇ. Ⱁ ⰍⰉⰓⰉⰎⰎⰡ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰉ (1862) // ⰔⰑⰁⰓⰀⰐⰋⰅ ⰔⰑⰝⰉⰐⰅⰐⰋⰊ Ⰰ. ⰃⰉⰎⰠⰗⰅⰓⰄⰉⰐⰃⰀ. — ⰔⰒⰁ.: ⰒⰅⰝⰀⰕⰐⰤ Ⰲ. ⰃⰑⰎⰑⰂⰉⰐⰀ, 1868. — Ⱅ. 1. — Ⱄ. 299-340.}}
* {{lat-ga|ⰗⰉⰎⰉⰒⰒⰑⰂⰟ Ⱅ. Ⰹ. «ⰍⰓⰀⰕⰍⰑⰅ ⰔⰍⰀⰈⰀⰐⰋⰅ Ⱁ ⰆⰉⰕⰋⰉ Ⰹ ⰒⰑⰄⰂⰉⰃⰀⰘⰟ ⰔⰂⰤⰕⰉⰘⰟ ⰍⰉⰓⰉⰎⰎⰀ Ⰹ ⰏⰅⰪⰑⰄⰋⰤ, ⰒⰓⰑⰔⰂⰡⰕⰉⰕⰅⰎⰅⰊ ⰔⰎⰀⰂⰤⰐⰔⰍⰉⰘⰟ», ⰔⰀⰐⰍⰕ-ⰒⰅⰕⰅⰓⰁⰖⰓⰃⰟ, 1885}}
[[:Category:Людиѥ]]
[[:Category:Хрїстїаньскꙑ свѧтꙑ людиѥ]]