Октадєканъ и инако н-октадєканъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C18H38 ѥстъ ⁙ Октадєканъ 60 523 иꙁѡмєръ иматъ

Октадєканъ