Октанъ и инако н-октанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C8H18 ѥстъ ⁙ Октанъ 18 иꙁѡмєръ иматъ

Октанъ

Октанъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ