Ольгъ Вѣщии въторꙑи кънѧꙃь ꙁємли новоградьскꙑ и дрєвньѩ роусьскꙑѩ дрьжавꙑ съ столомь градѣ Кꙑѥвѣ основатєл҄ь ѥстъ

Ольгъ Вѣщии · Раꙃивиловьскꙑ лѣтописи видъ

Скаꙁъ повѣсти врємєньнꙑхъ лѣтъисправлѥниѥ

Лѣта 882 Ольгъ вꙁѧша мъногъ воинъ отъ чоуди · словѣнь · мєри · кривичь и придє къ Смольньскоу и Любєчоу и вꙁѧашє града сꙗ и посади мѫжь своѩ ⁙ Потомъ приидоша къ Кꙑѥвоу и оувидѣ Ольгъ ꙗко варѧꙃи Асколдъ и Диръ кънѧжитє · похрани воинъ ладиѩхъ а инъ наꙁади остави и глаголє ⁖ а идємъ въ Грьци отъ Ольга и отъ Игорꙗ кънѧжища да придѣта къ намъ къ родомь своимь ⁖ ⁙ Ѥгъда жє Асколдъ и Диръ приидѣтє рєчє Ольгъ бо нѣста она кънѧꙃи · бо истиньнъ Рюрика сꙑнъ Игорь ѥстъ ⁙ Послѣди жє Ольгъ Асколда и Дира оубишє ⁙ Тако жє начѧло Кꙑѥвьскоу кънѧжьствоу положєно бѣ и рєчє Олєгъ бо Кꙑѥвъ бѫдєтъ матєрь градомь роусьскꙑимь ⁙ Почѧ Ольгъ воѥвати дрѣвьлꙗнъ и сѣвєрꙗнъ и въꙁложи на ихъжє даꙗниѥ ⁙ Лѣта 907 Ольгъ идошє на Цѣсар҄ь Градъ и въꙁложи на ихъжє даꙗниѥ · и прибивошє щитъ къ цѣсарѥградьскꙑмь вратамь ⁙ Лѣта 912 Ольгъ оумьрє

Скаꙁъ новоградьскꙑ лѣтописиисправлѥниѥ

Въ новоградьсцѣ лѣтописи Ольгъ Игърєвъ воѥвода ѥстъ ⁙ Игорь оубивоша Асколда и Дира и идоша въ Царєградъ ⁙ Лѣта 922 Ольгъ оумьрє Ладоꙃѣ