Open main menu

Википєдїꙗ β

Помощь:За овој дел

Ова е проект на Википедија (Википє́дїꙗ) на старословенски јазик. За дополнителни информации за јазикот посетете ја страницата за истиот на Википедија на македонски јазик. Доколку имате познавања од рускиот јазик, постојат исто така и online учебници за старословенски јазик, како што се:

За пишување на статиите се користи светиклиментовата азбука (Климє́нтовица). За нејзините ортографски правила можете да прочитате на страницата Википє́дїꙗ:По́мощь:Климєнтовьска орѳографїꙗ. За жал, повеќето денешни слоговни прибори (попознати како фонтови) ги немаат поголем дел од симболите кои се потребни за целосно (или правилно) испишување на текстот на екранот. За да ги решите ваквите можни проблеми, можете да ги воспоставите посебно создадените букви за оваа намена или да се послужите со DejaVu Fonts, Code2000 (ShareWare) итн.

дроу́гꙑ ѩꙁꙑкꙑ́ / на други езици / other languages / на други јазици / на других языках / іншими мовамиисправлѥниѥ