Ꙁнаниѥ фїлософїчьноѥ поѩтиѥ ѥстъ ⁙ Сє ѥстъ ѥжє чєловѣкъ раꙁоумєваѥтъ и можєтъ примѣнѧти дѣлꙗ своѥго житиꙗ и доуховьнаѥго роста ⁙ Ꙁнаниꙗ раꙁьни обраꙁи сѫтъ · напримѣръ о жиꙁни · о наоукахъ · о вѣрѣ ⁙