Вѡлна

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Волна ⁖)

Вльна сѫтъ космꙑ и власꙑ скота и ꙁвѣрꙗ ⁙ Вльна вєльми важьна дѣлꙗ чєловѣка · ибо вльна ѥстъ члѣнъ одєждꙑ ⁙ Вльна даѥтъ топло дѣлꙗ чєловѣка и иꙁъбавлꙗѥтъ ѥго отъ съмрьти и хладоу и мраꙁоу

Обраꙁъ стригѫти овьцѫ

Вльна бꙑсть покровьна и поушьна ѥстъ ⁙ Космꙑ покровьнꙑ вльнꙑ вєльми длъгꙑ сѫтъ · ихъжє съмꙑслъ въ охранѣ ꙁвѣрꙗ сѫтъ ⁙ Власꙑ жє поушьнꙑ вльнꙑ топло дѣлꙗ ꙁвѣрꙗ съхранꙗѭтъ ѥстъ ⁙

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ