Open main menu
Карпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъ

Карпа́тьскословѣньскъ ѩꙁꙑ́къ и карпатьскословѣньскꙑ slovenčina · ꙁападьнословѣньска иꙁвода словѣньска дрѣвєсє ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Словѣньска дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии глаголѭщь карпатьскословѣньскꙑ 5 лєѡдръ сѫтъ ⁙ Словѣньскꙑ наꙁъванъ ⁖ карпатьскословѣньскъ ⁖ да бѣжали бѫ о съмѣшєниꙗ съ словѣньскомь ѩꙁꙑкомь и їллѷрїиско словѣньскомъ ѩꙁꙑкомъ

Карпатьскословѣньска аꙁъбоукꙑисправлѥниѥ

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Википєдїꙗ пьсана
карпатьскословѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь
sk:Hlavná stránka