Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ сѧ къ їндоєѵрѡпьска дрѣвєсє словѣньска вѣтвиꙗ оноситъ ⁙ Словѣньскъ мрьтвъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ

пьсанꙑ кѷрїлловицєѭ Ꙁѡграфьскꙑ кънигꙑ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

О ѩꙁꙑка имєнєисправлѥниѥ

Напрьва жє ѩꙁꙑкъ словѣньскꙑимь ꙁъванъ бѣашє · ꙁанѥ жє ѥдина рѣчь вьсихъ словѣнъ бѣ · сѥго дѣлꙗ письмєна аꙁъбоуковьни сътворѥни бѣашє сѫтъ ⁙ Тако жє въ житии Cв᷉тго Мєѳодїꙗ[1] и Їѡанна Єѯарха кънигахъ пьсано ѥстъ ⁙ Послѣди жє, Словѣньскоу ѩꙁꙑкоу, ина имєна такождє оутворилисѧ бѣашє

Въ Блъгарїи жє такождє съ врѣмєньмъ блъгарьскомь ѩꙁꙑкомь ꙁъванъ бѣашє · и того дѣлꙗ нꙑнѣ блъгарьсци ѩꙁꙑковѣди мьнѧтъ бо отъ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка нꙑнѣщьн҄ь блъгарьскъ ѩꙁꙑкъ иꙁишьлъ ѥстъ ⁙ Словѣньскъ жє ѩꙁꙑкъ того дѣлꙗ староблъгарьскомь рѣкѫтъ

Въ Макєдонїи Димократїи жє словѣньскъ ѩꙁꙑкъ старомакєдоньскомь рѣкѫтъ

Въ Рѡсїи жє до Ѳ҃І вѣка обꙑчаѥмь ѩꙁꙑкъ словѣньскомь ꙁъванъ бѣашє · нъ послѣди жє словєсѣ старословѣньскъ и црькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑковѣдꙑ въсприѩта бѣашєтє · ижє нꙑнѣ раꙁьнъ съмꙑслъ иматє и словѣньскъ ѩꙁꙑкъ тъчиѭ старословѣньскомь ꙁъванъ ѥстъ да бѣжали съмѫщєниꙗ съ ѥгожє поꙁдьнѣи авлѥнами иꙁводами бѫ ⁙ Мъногꙑ инꙑ ѩꙁꙑкꙑ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ нꙑнѣ такождє старословѣньскомь ли староцрькъвьнословѣньскомь ли ꙁъванъ ѥстъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Кънижьнъ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ съставлѥнъ ѥстъ в антыкѣ как літꙋріѧ Славѧнъ · Словѣньскомь ѩꙁꙑкомь кънигꙑ Кѷрїлломь и Мєѳодїѥмь · Прѣѩславл҄ьскꙑ · Охрїдьскꙑ и инъ кънижьнъ схолъ пьсанꙑ бѣшѧ ⁙ Онъжє ꙗко лѣтописьнъ и богоуслоужєбьнъ ѩꙁꙑкъ Блъгарьска цѣсарьства · Роуси · Срьбїи и инъ словѣньскъ странъ польꙃєвалъ сѧ ѥстъ

Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ по врѣмєнє сѧ подъ съврѣмєньнъ словѣнъ рѣчиѭ мѣнꙗлъ ѥстъ · ѥжє къ нꙑнѣшьню црькъвьнословѣньскоу ѩꙁꙑкоу привєдє

словѣньска аꙁъбоукꙑисправлѥниѥ

Нꙑнѣ наибол҄ьша числа ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ ѥстъ бо прьваꙗ аꙁъбоукꙑ словѣньска ѩꙁꙑка дѣлꙗ кѷрїлловица ѥстъ[2][3][4] · ѭжє Кѷрїллъ сътвори ⁙ Ѥѭжє вьсѩ прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ[5] ⁙ По нѣколикъ лѣтъ истєщѥнии грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь новаꙗ словѣньска аꙁъбоукꙑ сътворѥна бѣ · нѣциихъ ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь Климєнтомь Охрїдьскомь сътворѥна бѣ · нъ то исто нєвѣдомо ѥстъ ⁙ Сꙗ аꙁъбоукꙑ жє кѷрїлловицѧ мѣсто прѣимашє

словѣньскꙑ кънигꙑисправлѥниѥ

С҄и жє сѫтъ канѡничьнꙑ кънигꙑ · словѣньскомь ѩꙁꙑкомь пьсанꙑ

кѷрїлловицаисправлѥниѥ

 • Ассєманиѥво єѵангєлїѥ · инако Ватиканьска кънига и латиньскꙑ Evangeliarum Assemani / Codex Vaticanus
 • Боꙗньско єѵангєлїѥ
 • Ꙁѡграфьскъ палїмѱистъ
 • Ꙁѡграфьска кънига и латиньскꙑ Codex Zographensis
 • Кꙑѥвьсци листъци
 • Клоцєвъ съборьникъ и латиньскꙑ Glagolita Klozianus
 • Марїиньско єѵангєлїѥ и латиньскꙑ Codex Marianus
 • Охрїдьсци листъци
 • Рꙑльсци листъци
 • Сїнаиска ѱалтирь и латиньскꙑ Psalterium Sinaiticum
 • Сїнаиско єѵхологїѥ латиньскꙑ Euchologium Sinaiticum
 • Сїнаискъ їєратїконъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


словѣньска аꙁъбоукꙑисправлѥниѥ

 • Прогласъ/Ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱏ
 • Новоградьска ѱалтирь
 • Єниньскъ апостолъ
 • Ꙁѡграфьсци листъци
 • Листъци Оундол҄ьскаѥго
 • Саввина кънига
 • Соупрасл҄ьска минїꙗ и латиньскꙑ Codex Suprasliensis
 • Хїландарьсци листъци
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


грамматїкаисправлѥниѥ

птѡсьна мѣнаисправлѥниѥ

Грєчьскимъ ѩꙁꙑкомъ ГРАММАТА словѣньскимъ жє скаꙁаєма ПИСЬМЄНА ·

Въ словѣньсцѣ ѩꙁꙑцѣ птѡсьнѫ мѣнѫ словєса сѫщьствитєльна ово · мѣстоимьньна ово · прилагатєльна ово и числитєльна ово имѫтъ ⁙ Имєнъ сѫщьствитєльнъ птѡсь жє числомь сєдмь сѫтъ[6] · и томоу жє въ доложєниѥ сѫтъ шєсть иꙁмѣнѥниꙗ обраꙁъ оубо ис прасловѣньска ѩꙁꙑка приѩти ⁙ Иꙁ обраꙁъ тѣхъ тъкъмо трьѥ пльностиѭ съхранѥни бѣашє · ини жє триѥ съ имижє въ кънигахъ ю съмѣшєниѥ имаашє ⁙ Такождє словєсъ мѧкъкамъ и тврьдамъ основамъ мѣна раꙁликаꙗ ѥстъ

числоисправлѥниѥ

Число церкво овное

кладѧꙃиисправлѥниѥ


ꙁьри такождєисправлѥниѥ

КЪНИГЫ ВЄТХАГѠ И НОВАГѠ ꙀАВҌТА ⁙

 1. Электронная библиотека ИРЛИ РАН / Собрания текстов / Библиотека литературы Древней Руси / Том 2 / Житие Мефодия
 2. Предраг Пипер, Увод у славистику I
 3. Петар Ђорђић, Историја српске ћирилице (1990:22)
 4. Шницер Я. Б. Иллюстрированная всеобщая история письмен. — СПб. 1903. — С. 222—223
 5. Делови студија из књиге «Проглас» Константина-Ћирила (Братислава: Перфект, 2004)
 6. Кирил Мирчев. Старобългарски език — кратък граматичен очерк. София, 1972