Кѷрїллъ · грьчьскꙑ Κύριλλος· ижє въ мироу Кѡнстантїнъ бѣ · ꙁъванꙑи Фїлософъ · рождєнъ мѫжъ ѥстъ 827 и оумрєтъ Римѣ 869 лѣта · и Мєѳодїи · грьчьскꙑ Μεθόδιος· ижє въ мироу Михаилъ бѣ · рождєнъ мѫжъ ѥстъ 815 и оумрєтъ Моравїи 885 лѣта · братра иꙁ Ѳєссалонїкꙑ рєкомꙑѩ Солоуниѭ бѣ · ижє сътворила кънижьнъ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ и аꙁъбоукꙑ ѥгожє дѣлꙗ и прѣложила словѣномъ хрїстїаньскꙑѩ црькъвьнꙑѩ кънигꙑ бѣашєтє

Кѷрїллъ и Мєѳодїи роусьцѣ їконѣ

Братра ꙗко свѧта ꙁападьнѣ и въсточьнѣ хрїстїаньствоу сѧ авлꙗѭтъ ⁙ Црькъви словѣньскъ странъ ихъ жє ⁖ оучитєлꙗма словѣнъ ⁖ рѣкѫтъ ⁙ Оучєнꙑѩ людиѥ обꙑчаѥмь напрьва Кѷрилла имѧ · а Мєфодїꙗ жє имѧ навътора къниꙃѣхъ пишѫтъ · нъ црькъвьнꙑѩ людиѥ обратъно къниꙃѣхъ пишѫтъ и богоуслоужєнии поминаѭтъ · бо Мєѳодїꙗ црькъвьнъ санъ вꙑшѣ бѣ

вїографїꙗисправлѥниѥ

Кѡнстантїна и Михаила отьць Львъ бѣ · ижє дроунгарїѥмь при стратиꙃѣ ѳємꙑ Ѳєссалонїкꙑ сѧ авлꙗашє ⁙ Сємїи сємь сꙑнъ бѣ и иꙁ ихъжє Михаилъ бѣ прьвꙑи · а Кѡнстантїнъ наимладьшии ⁙ Єѳнїчьно исъхождєниѥ исто нєвѣдомо ѥстъ и нѣции оучєнꙑ людиѥ мънѧтъ бо братра грьца бѣашєтє[1] · инꙑ жє иꙁ словѣньскъ странъ мънѧтъ бо словѣна бѣашєтє[2] ⁙ Ѳєссалонїка дъвоуѩꙁꙑчьнъ градъ бѣ и того дѣл҄ьма людиѥ дъвоуѩꙁꙑчьнꙑ бѣ словѣнє ли грьци ли

Кѡнстантїнъ Кѡнстантїнополѣ фїлософїѩ · дїалєктїцѣ · гєѡмєтрїѩ · арїѳмитїцѣ · ритѡрїцѣ и астрономїѩ оучєнъ бѣ и хартофѷлаѯъ Свѧтꙑѩ Софїѩ съборьнꙑ црькъви сталъ бѣ ⁙ Нъ иꙁ Кѡнстантїнополꙗ чрьноморьскоу обитѣль прѣидє и тамъ жє оуѥдинѥнии бѣ · нъ послѣди жє въ Цѣсар҄ь Градъ въꙁъвращєнъ бѣ и тамъ жє Магнаѵрьсцѣ вꙑсьшѣи схолѣ оучитєльмь стал бѣ

Михаилъ жє до монашьска сана приѩтиꙗ въ воѥньнꙑихъ властиꙗхъ подъвиꙃалъ сѧ и стратигомь Славинїи бѣ · ижє Макєдонїѩ ꙁємлѣ бѣ

860 лѣта Кѡнстантїнъ къ хаꙁарїискоу каганоу съ проповѣдиѭ прѣидє ⁙ Того дѣл҄ьма єврєискъ ѩꙁꙑкъ и письмєна самаритꙗньскꙑ и сѷрїискꙑ оучилъ бѣ ⁙ Хєрсѡнѣ Таѵрїискомь прѣдъ каганомь хрїстїанинъ Кѡнстантїнъ и моуслимьскъ имамъ и єврєискъ равинъ споръ имѣли бѣхѫ и ѥгожє слѣдьствиѥмь Хаꙁарїꙗ июдєиска стала бѣ ⁙ 861 лѣта Хєрсѡнѣ братра Климєнта папꙑ римьскаѥго мощи поѩла бѣашєтє и 862 лѣта Цѣсар҄ь Градъ въꙁъвратила сѧ бѣашєтє

862 лѣта въ Цѣсар҄ь Градъ посъли отъ моравьска кънѧꙃꙗ Растислава прѣидє и просишє патрїарха и цѣсарꙗ дати Моравїѩ хрїстїаньскꙑихъ оучитєлъ ⁙ Того дѣл҄ьма братра Кѡнстантїнъ и Мєѳодїи иꙁбрана бѣашєтє

863 лѣта словѣньска аꙁъбоукꙑ створѥна бѣ и Благовѣствованиѥ · Ѱалтирь и Апостолъ отъ грьчьска на словѣньскъ ѩꙁꙑкъ прѣложєнꙑ бѣхѫ ⁙ Тако чрьнориꙁьць Храбръ пьса въ къниꙃѣ ⁖ О письмєньхъ ⁖

Аꙁъбоукꙑ имєньмь Кѷрїлла ꙁъвана бѣ кѷрїлловицєѭ · ꙗжє нꙑнѣщьн҄и ѩꙁꙑкꙑ ⁖ глаголица ⁖ ѥстъ[3] ⁙ Нꙑнѣщьн҄и ѩꙁꙑкꙑ жє кѷрїлловицєѭ вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ ꙁъвана ѥстъ

Моравїи братра три лѣта бѣашєтє и оучила словѣнъ такождє ис Карпатьскꙑ Роуси и Блъгарїѩ · и 864 лѣта Блъгарїꙗ крьщєна бѣ

867 лѣта братра Римъ прѣидошєтє · бо ꙁападьнъ богословъ чѧстъ мънила тъкъмо латиньскъ · грьчьскъ и єврєискъ ѩꙁꙑци богоуслоужєниꙗ дѣл҄ьма истꙑ сѫтъ и посѥмоу словѣньско богоуслоужєниѥ єрєсь ѥстъ ⁙ Въ пѫти въ Римъ братра прѣидошєтє въ паннонїиско Блатьньско кънѧжьство · идє жє по кънѧꙃꙗ Коцєлꙗ прошєнию мѣстьнъ словѣнъ кънижьноу дѣлоу оучила

Въ Римѣ Кѡнстантїна и Мєѳодїꙗ папєжь Адрїанъ В҃ приѩашє и глаголичьнъ богоуслоужєбьнъ обърѧдъ словѣньскомь ѩꙁꙑкомъ творимꙑи оустави и прѣложєнꙑѩ словѣньскꙑ къниꙃи римьскꙑ црькъви положи ⁙ 869 лѣта Кѡнстантїнъ въ Римѣ ꙁаболѥлъ бѣ и по приѩтии схимꙑ ꙗко Кѷриллъ фєвроуарїꙗ 14 дьнꙗ оумьрѣлъ бѣ ⁙ Ѥгожє гробъ црькъвє с҃в Климєнта положєнъ бѣ

оучєнициисправлѥниѥ

 
Кѷрїллъ и Мєѳодїи съ оучєникꙑ фрєсцѣ обитѣли свѧтаго Наоума · ꙗжє нꙑнѣ Макєдонїи Димократїи ѥстъ
 1. Кѡнстантїнъ Прѣславьскꙑи
 2. Гораꙁдъ Охрїдьскꙑи[4]
 3. Климєнтъ Охрїдьскꙑи [5][6]
 4. Савва Охрїдьскꙑи[7][8]
 5. Наоумъ Охрїдьскꙑи[9]
 6. Ангєларїи Охрїдьскꙑи[7][8]
 7. Лаѵрєнтїи[7][8]

кладѧꙃиисправлѥниѥ

 1. Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05, s.v. «Cyril and Methodius, Saints»; Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Incorporated, Warren E. Preece — 1972, p.846
 2. Кирилл и Мефодий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 3. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.
 4. Пространьно житиѥ свѧтаѥго Мєѳодїꙗ · поѩто 1843 лѣта ѥстъ
 5. Ундольский В. М., Климент, епископ словенский, «Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1895, т. 172, кн. 1
 6. Туницкий Н. Л., Св. Климент, епископ словенский, Сергиев Посад, 1913
 7. 7,0 7,1 7,2 Пространьно житиѥ свѧтаѥго Климєнта Охрїдьскаѥго · ижє архїєпїскопъ Ѳєофїлактъ Охрїдьскꙑи напьса
 8. 8,0 8,1 8,2 «Греческие жития Климента Охридского» изд. БАН (Болгарская Академия Наук) — София, 1966
 9. Житиѥ свѧтаѥго Наоума Ѳ҃ вѣка

кънигꙑисправлѥниѥ

 • Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984
 • Гильфердингъ А. Ф. О Кириллѣ и Меѳодіи (1862) // Собраніе сочиненій А. Гильфердинга. — СПб.: Печатня В. Головина, 1868. — Т. 1. — С. 299-340.
 • Филипповъ Т. И. «Краткое сказаніе о житіи и подвигахъ святыхъ Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей славянскихъ», Санкт-Петербургъ, 1885