Кѷрїллъ · грьчьскꙑ Κύριλλος· ижє въ мироу Кѡнстантїнъ бѣ · ꙁъваннꙑи Фїлософъ · рождєнъ мѫжь ѥстъ 827 и оумьрєтъ Римѣ 869 лѣта · и Мєѳодїи · грьчьскꙑ Μεθόδιος· ижє въ мироу Михаилъ бѣ · рождєнъ мѫжь ѥстъ 815 и оумрєтъ Моравїи 885 лѣта · братра иꙁъ Солоуни бꙑстє · ꙗжє сътворила кънижьнъ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ и аꙁъбоукꙑ ѥгожє дѣлꙗ и прѣложила словѣномъ хс҃тїаньскꙑѩ цр҃къвьнꙑѩ кънигꙑ бѣашєтє

Кѷрїллъ и Мєѳодїи роусьцѣ їконѣ

Братра ꙗко ст҃а ꙁападьнѣ и въсточьнѣ хс҃тїаньствоу авлꙗѥтє сѧ  ⁙ Црькъви словѣньскъ странъ ихъ жє ⁖ оучитєлѥма словѣнъ ⁖ рєкѫтъ ⁙ Оучєнꙑѩ людиѥ обꙑчаѥмь напрьва Кѷрїллово имѧ кънигахъ пишѫтъ · Мєѳодїино жє имѧ навътора · нъ цр҃къвьнꙑѩ людиѥ обратъно кънигахъ пишѫтъ и бг҃оуслоужєнии поминаѭтъ · Мєѳодїꙗ бо цр҃къвьнъ санъ вꙑшѣ бѣ

Жиꙁнь Свѧтаго Кѷрїла и Мєѳодїꙗ

исправлѥниѥ

Кѡнстантїновъ и Михаиль отьць Львъ бѣ · ижє дроунгарїѥмь при стратиꙃѣ ѳємꙑ Солоуньскꙑѩ сѧ авлꙗашє ⁙ Сємїи сємь сꙑнъ бѣ и иꙁ ихъжє Михаилъ бѣ прьвꙑи · а Кѡнстантїнъ наимладьшии ⁙ Єѳнїчьно иꙁхождєниѥ исто нєвѣдомо ѥстъ и нѣции отъ оучєнъ людии мънѧтъ братра грька бꙑти[1] · инꙑ жє иꙁ словѣньскъ странъ мънѧтъ ꙗ словѣна бꙑти[2] ⁙ Солоунь дъвоуѩꙁꙑчьнъ градъ бѣ и того дѣл҄ьма людиѥ дъвоуѩꙁꙑчьнꙑ бѣ словѣнє ли грьци ли

Кѡнстантїнъ Цѣсар҄и Градѣ фїлософїѩ · дїалєктїцѣ · гєѡмєтрїѩ · арїѳмитїцѣ · ритѡрїцѣ и астрономїѩ оучєнъ бѣ и хартофѷлаѯъ Свѧтꙑѩ Софїѩ съборьнꙑ црькъви сталъ бѣ ⁙ Нъ иꙁ Цѣсарꙗ Града чрьноморьскоу обитѣль прѣидє и тамъ жє оуѥдинѥнии бѣ · нъ послѣди жє въ Цѣсар҄ь Градъ въꙁъвращєнъ бѣ и тамъ жє Магнаѵрьсцѣ вꙑсьшѣи схолѣ оучитєльмь стал бѣ

Михаилъ жє до чрьньчьства приѩтиꙗ въ воѥньнꙑихъ властиꙗхъ подъвиꙃалъ сѧ и стратигомь Славинїи бѣ · ижє Макєдонїѩ ꙁємлѣ бѣ

860 лѣта Кѡнстантїнъ къ хаꙁарїискоу каганоу съ проповѣдиѭ прѣидє ⁙ Того дѣл҄ьма єврєискъ ѩꙁꙑкъ и письмєна самаритꙗньскꙑ и сѷрїискꙑ оучилъ бѣ ⁙ Хєрсѡнѣ Таѵрїискомь прѣдъ каганомь хс҃тїанинъ Кѡнстантїнъ и моамєѳаньскъ имамъ и їоудєискъ равинъ споръ имѣли бѣхѫ и ѥгожє слѣдьствиѥмь Хаꙁарїꙗ їоудєиска стала бѣ ⁙ 861 лѣта Хєрсѡнѣ братра Климєнта папꙑ римьскаѥго мощи поѩла бѣашєтє и 862 лѣта Цѣсар҄ь Градъ въꙁъвратила сѧ бѣашєтє

862 лѣта въ Цѣсар҄ь Градъ посъли отъ моравьска кънѧꙃꙗ Растислава прѣидє и просишє патрїарха и цѣсарꙗ дати Моравїѩ хс҃тїаньскꙑихъ оучитєлъ ⁙ Того дѣл҄ьма братра Кѡнстантїнъ и Мєѳодїи иꙁбрана бѣашєтє

863 лѣта словѣньска аꙁъбоукꙑ створѥна бѣ и Єѵангєлїѥ · Ѱалтирь и Апостолъ отъ грьчьска на словѣньскъ ѩꙁꙑкъ прѣложєнꙑ бѣхѫ ⁙ Тако чрьнориꙁьць Храбръ пьса въ къниꙃѣ ⁖ О письмєньхъ ⁖

Аꙁъбоукꙑ имєньмь Кѷрїлла ꙁъвана бѣ кѷрїлловицєѭ · ꙗжє младьшими ѩꙁꙑкꙑ ⁖ глаголица ⁖ ѥстъ[3] ⁙ Младьшими жє ѩꙁꙑкꙑ кѷрїлловицєѭ вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ ꙁъвана ѥстъ

Моравїи братра три лѣта бѣашєтє и оучила словѣнъ такождє иꙁ Карпатьскꙑ Роуси и Блъгарїѩ · и 864 лѣта Блъгарїꙗ крьщєна бѣ

867 лѣта братра въ Римъ прѣидошєтє · ꙁападьнъ бо богословъ чѧстъ мънѣла бѣ тъкъмо латиньскъ · грьчьскъ и єврєискъ ѩꙁꙑкꙑ бг҃оуслоужєниꙗ дѣл҄ьма истꙑ бꙑти и посѥмоу словѣньско бг҃оуслоужєниѥ єрєсь бꙑти ⁙ Въ пѫти въ Римъ братра прѣидошєтє въ паннонїиско Блатьньско кънѧжьство · идє жє по кънѧꙃꙗ Коцєлꙗ прошєнию мѣстьнъ словѣнъ кънижьноу дѣлоу оучила

Въ Римѣ Кѡнстантїна и Мєѳодїꙗ папєжь Адрїанъ В҃ приѩашє и глаголичьнъ бг҃оуслоужєбьнъ обърѧдъ словѣньскомь ѩꙁꙑкомъ творимꙑи оустави и прѣложєнꙑѩ словѣньскꙑ къниꙃи римьскꙑ црькъви положи ⁙ 869 лѣта Кѡнстантїнъ въ Римѣ ꙁаболѥлъ бѣ и по приѩтии схимꙑ ꙗко Кѷриллъ фєвроуарїꙗ 14 дьнꙗ оумьрѣлъ бѣ ⁙ Ѥгожє гробъ црькъвє с҃в Климєнта положєнъ бѣ

оучєници

исправлѥниѥ
 
Кѷрїллъ и Мєѳодїи съ оучєникꙑ фрєсцѣ обитѣли свѧтаго Наоума · ꙗжє нꙑнѣ Макєдонїи Димократїи ѥстъ
 1. Кѡнстантїнъ Прѣславьскꙑи
 2. Гораꙁдъ Охрїдьскꙑи[4]
 3. Климєнтъ Охрїдьскꙑи [5][6]
 4. Савва Охрїдьскꙑи[7][8]
 5. Наоумъ Охрїдьскꙑи[9]
 6. Ангєларїи Охрїдьскꙑи[7][8]
 7. Лаѵрєнтїи[7][8]
 1. Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05, s.v. «Cyril and Methodius, Saints»; Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Incorporated, Warren E. Preece — 1972, p.846
 2. Кирилл и Мефодий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 3. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.
 4. Пространьно житиѥ свѧтаѥго Мєѳодїꙗ · поѩто 1843 лѣта ѥстъ
 5. Ундольский В. М., Климент, епископ словенский, «Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1895, т. 172, кн. 1
 6. Туницкий Н. Л., Св. Климент, епископ словенский, Сергиев Посад, 1913
 7. 7,0 7,1 7,2 Пространьно житиѥ свѧтаѥго Климєнта Охрїдьскаѥго · ижє архїєпїскопъ Ѳєофїлактъ Охрїдьскꙑи напьса
 8. 8,0 8,1 8,2 «Греческие жития Климента Охридского» изд. БАН (Болгарская Академия Наук) — София, 1966
 9. Житиѥ свѧтаѥго Наоума Ѳ҃ вѣка
 • Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984
 • Гильфердингъ А. Ф. О Кириллѣ и Меѳодіи (1862) // Собраніе сочиненій А. Гильфердинга. — СПб.: Печатня В. Головина, 1868. — Т. 1. — С. 299-340.
 • Филипповъ Т. И. «Краткое сказаніе о житіи и подвигахъ святыхъ Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей славянскихъ», Санкт-Петербургъ, 1885