Кѷрїлловица

аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ

Кѷрїлловица прьва вѣдома словѣньска аꙁъбоукꙑ ѥстъ ⁙ Наꙁъванаꙗ Кѷрїлла Фїлософа имєньмь · їсторикъ и ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь имьжє сътворѥна бѣ

Кѷрїлловица
Ꙁографьскꙑ кънигꙑ

о аꙁъбоукъви имєнєисправлѥниѥ

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ ꙁъвана ѥстъ ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє обꙑчаѥмь тъ просто ⁖ словѣньска аꙁъбоукꙑ ⁖ бѣ · нъ нѣции кънигꙑ ѥѩжє Кѷрїлла имєньмь ꙁъвѫтъ[1] · того дѣл҄ьма и с҄ьдє тако ꙁвана ѥстъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Кѷрїлловица Ѳ҃ вѣцѣ ѿ кѷрїле вечѣ сътворѥна бѣ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка дѣл҄ьма ⁙ Боукъвъ рѧдъ иꙁ словѣньскъ аꙁъбоукъви поѩтъ бѣ · нъ ихъжє видъ и число ина бѣашєтє ⁙ Кѷрїлловицєѭ прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ · нъ по нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии словѣньскъ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь климєнтовица сътворѥна бѣ ⁙ Онажє кѷрїлловицꙑ мѣсто приѩла ѥстъ · бо Кѷрїллова аꙁъбоукꙑ кращьшии Климєнтовꙑ ѥстъ и того дѣл҄ьма кѷрїллов вице ьсаниѥ болѥ тѧжько ѥстъ

 
Пѫтьнъ ꙁнакъ пьсанъ кѷрїлловицєѭ Хръватьсцѣ

До К҃ вѣка кѷрїлловица хръватьсцѣ въ глаголичьнѣ лїтоургїи польꙃєвала сѧ · нъ нꙑнѣ сь обърѧдъ поничьжєнъ ѥстъ

тавлїѥисправлѥниѥ

боукꙑ видъ имѧ число
  аꙁъ 1
  боукꙑ 2
  вѣдѣ 3
  глаголи 4
  добро 5
  ѥстъ 6
  живѣтє 7
  ꙃѣло 8
  ꙁємлꙗ 9
Ⰺ, Ⰹ  ,   і 10
  ижє 20
  ꙉрьвь 30
  како 40
  людиѥ 50
  мꙑслитє 60
  нашь 70
  онъ 80
  покои 90
  рьци 100
  слово 200
  тврьдо 300
  ѵкъ (ижица)
  оукъ 400
    фрьтъ 500
  хѣръ 600
    ѡмєга / отъ 700
пѣ (пє) 800
  ци 900
  чрьвь 1000
  ша
  шта 800
  ѥръ
ⰟⰊ   ѥрꙑ
  ѥрь
  ꙗдь
  ѥ (?)
(хлъмъ?)
  ю
  юсъ (малъ)
  ѩ
  юсъ (вєликъ)
  ѭ
  ѳита

Юникодѣисправлѥниѥ

Юникодѣ отъ обраꙁа 4.1 кѷрїлловицѣ просторъ U+2C00U+2C5F авлєнъ ѥстъ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2C00
2C10
2C20
2C30 ⰿ
2C40
2C50

кладѧꙃиисправлѥниѥ

  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ