Кѷрїлловица

аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ

Кѷрїлловица прьва вѣдома словѣньска аꙁъбоукꙑ ѥстъ ⁙ Наꙁъванаꙗ Кѷрїлла Фїлософа имєньмь · їсторикъ и ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь имьжє сътворѥна бѣ

Кѷрїлловица
Ꙁографьскꙑ кънигꙑ

о аꙁъбоукъви имєнє исправлѥниѥ

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ ꙁъвана ѥстъ ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє обꙑчаѥмь тъ просто ⁖ словѣньска аꙁъбоукꙑ ⁖ бѣ · нъ нѣции кънигꙑ ѥѩжє Кѷрїлла имєньмь ꙁъвѫтъ[1] · того дѣл҄ьма и с҄ьдє тако ꙁвана ѥстъ

їсторїꙗ исправлѥниѥ

Кѷрїлловица Ѳ҃ вѣцѣ отъ кѷрїлє вєчѣ сътворѥна бѣ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка дѣл҄ьма ⁙ Боукъвъ рѧдъ иꙁ словѣньскъ аꙁъбоукъви поѩтъ бѣ · нъ ихъжє видъ и число ина бѣашєтє ⁙ Кѷрїлловицєѭ прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ · нъ по нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии словѣньскъ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь климєнтовица сътворѥна бѣ ⁙ Онажє кѷрїлловицꙑ мѣсто приѩла ѥстъ · бо Кѷрїллова аꙁъбоукꙑ кращьшии Климєнтовꙑ ѥстъ и того дѣл҄ьма кѷрїлловвицє пьсаниѥ болѥ тѧжько ѥстъ

 
Пѫтьнъ ꙁнакъ пьсанъ кѷрїлловицєѭ Хръватьсцѣ

До К҃ вѣка кѷрїлловица хръватьсцѣ въ глаголичьнѣ лїтоургїи польꙃєвала сѧ · нъ нꙑнѣ сь обърѧдъ поничьжєнъ ѥстъ

тавлїѥ исправлѥниѥ

боукꙑ видъ имѧ число
  аꙁъ 1
  боукꙑ 2
  вѣдѣ 3
  глаголи 4
  добро 5
  ѥстъ 6
  живѣтє 7
  ꙃѣло 8
  ꙁємлꙗ 9
  ижє 10, 20
Ⰺ, Ⰹ  ,   ꙇ/ї, і 20, 10
  ꙉрьвь 30
  како 40
  людиѥ 50
  мꙑслитє 60
  нашь 70
  онъ 80
  покои 90
  рьци 100
  слово 200
  тврьдо 300
  ѵкъ (ижица)
  оукъ 400
    фрьтъ 500
  хѣръ 600
    ѡмєга / отъ 700
  пѣ (пє) 800
  ци 900
  чрьвь 1000
  ша
  шта 800
  ѥръ
ⰟⰉ   ѥрꙑ
  ѥрь
  ꙗдь
  [йо]
  (хлъмъ?)
  ю
  юсъ (малъ)
  ѩ
  юсъ (вєликъ)
  ѭ
  ѳита

Юникодѣ исправлѥниѥ

Юникодѣ отъ обраꙁа 4.1 кѷрїлловицѣ просторъ U+2C00U+2C5F авлєнъ ѥстъ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2C00
2C10
2C20
2C30 ⰿ
2C40
2C50

кладѧꙃи исправлѥниѥ

  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ