Ꙁѡграфьска кънига нєпльно съпьсаниѥ благовѣствованиꙗ ѥстъ · иматъ три съта и чєтꙑрє кожанъ листъ кѷрїлловицєѭ пьсанꙑ · и шєсть на дєсѧтє листъ сѷнаѯарїꙗ иноѭ словѣньскоѭ аꙁъбоукъвоѭ пьсанꙑ · бѣашє въ I҃ или I҃А вѣкоу сътворѥна бѣ

прьвъ листъ благовѣствованиꙗ отъ Їѡанна

Кънигѫ обрѣтошѧ въ 1843 лѣтѣ въ Ꙁѡграфьсцѣ обитѣли · 1860 лѣта ѥѩ даришѧ Алєѯандроу В҃ · ижє тѫ дастъ Общьствьнѣ Вївлїоѳицѣ ижє Санктъ Пєтєрбоурꙃѣ ѥстъ

Пьсмо къниꙃи блаꙁнꙑ иматъ

  • многъ въ мѣсто мъногъ
  • ꙁло въ мѣсто ꙁъло
  • днєсь въ мѣсто дьньсь и инꙑ имъ подобьнꙑ сѫтъ

Къниꙃѣ нєпрѣложєнꙑ грьчьскꙑ слова сѫтъ · ꙗко тєктонъ · алавастръ · архисинагогъ · архитриклинъ · игємонъ · гєєна

кладѧꙃи исправлѥниѥ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ