Любодѣꙗниѥ · дѣꙗниѥ чинимоѥ мѫжомъ съ жєноѭ дѣлꙗ приѥмьности и продльжѥниꙗ рода чєловьчьскаѥго ѥстъ

Опись Любодѣꙗниꙗ

Мъногꙑ мьнѧтъ оубо сѥ дѣꙗниѥ подобаѥмо людиѥмъ · ибо бєꙁ любодѣꙗниꙗ родъ чьловьчьскъ прѣстанѥтъ бꙑти

Любодѣꙗниꙗ раꙁьни обраꙁꙑ Дрєвльнѣи Индїи авлѥнꙑ бѣ · тамо жє IV вѣцѣ кънига Камасоутра пьсана бѣашє

ꙁьри такъждє

исправлѥниѥ

Всєлєнскаѧ мрєжа

исправлѥниѥ