Любодѣꙗниѥ ѥстъ дѣꙗниѥ чинимо мѫжомъ съ жєноѭ дѣлꙗ приѥмьности и продльжѥниꙗ рода чєловьчьскаѥго

Опись Любодѣꙗниꙗ

Мъногꙑ мьнѧтъ оубо сѥ дѣꙗниѥ подобаѥмо людиѥмъ · ибо бєꙁъ любодѣꙗниꙗ родъ чєловьчьскъ прѣстанѥтъ бꙑти

Любодѣꙗниꙗ раꙁьни обраꙁꙑ Дрєвльнѣ Индїи авлѥнꙑ бѣ · тамо жє IV вѣцѣ кънига Камасоутра пьсана бѣашє

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ