Корєꙗ Димократїꙗ и корєискꙑ 대한민국/大韓民國 · въсточьнꙑ Асїѩ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ ѥѩжє Сооулъ ѥстъ

Дрьжава обꙑчаѥмь ꙁъвана Южьна Корєꙗ ѥстъ да бѣжали бѫ отъ съмѣшєниꙗ съ Корєискоѭ Народьноѭ Димократїѥѭ · ꙗжє на сѣвєрѣ лєжитъ ⁙ До Въторꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ жє дъвѣ Корєи ѥдьна дрьжава бѣашєтє

Южьнꙑ Корєѩ чѧстиѥисправлѥниѥ

стольнъ градъ

гради

областиѥ

аѵтономьна область

аѵтономьнъ градъ

Такождє Южьна Корєꙗ мьнитъ ꙗко пѧть областии Корєискꙑ Народьнꙑ Димократїѩ ꙁємлѭ · нъ власти надъ ѥѭжє нє иматъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ