Асі́ꙗ бол҄ьша свѣта чѧсть ѥстъ и въкоупьно съ Єѵрѡпоѭ ипїръ Єѵрасїѭ съставлꙗѥтъ ⁙ Людии 4,2 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Асїѩ пространиѥ 43,4 лєѡдръ х҃м²[1] ⁙ Бол҄ьши дрьжава Рѡсїꙗ ѥстъ

Асїꙗ свѣтьнѣ хартѣ

єтѷмологїꙗ

исправлѥниѥ

Въ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ и мъногꙑ инꙑ имѧ иꙁ грьчьска поѩто ѥстъ ⁙ Въ хєтьско врѣмѧ сѣвєроꙁападѣ Малꙑ Асїи цѣсарьство имєньмь Асоува бѣ[2] · ижє по хєтьскꙑѩ лѣтописи вѣстьмь ꙁавоѥвано цѣсар҄ьмь Тоудхалиѭ Д҃ бѣ ⁙ Въ грьчьскꙑихъ кладѧꙃѣхъ жє о Асїи цѣсарѣ пьсано ѥстъ ижє съвѫꙁьникъ троиць бѣ ⁙ Грьчьскъ мѷѳѣхъ такождє Асїꙗ ѡкєанїда ѥстъ · ижє жєноѭ Промєѳєꙗ бѣ · отъ ѥѩжє имєни мѷѳꙑ чѧсти свѣта имѧ вѣдѫтъ ⁙ Иродота къниꙃѣ имѧ Асїꙗ ꙗко обꙑчьно чѧсти свѣта авлѥно ѥстъ ю

  1. Кравчук П. А. Рекорды природы. — Л.: Эрудит, 1993. — 216 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-7707-2044-1.
  2. История Древнего Востока. Кн.1. Ч.2. С.149, 188

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Свѣта чѧсти

Єѵрѡпа : Сѣвєрьна Єѵрѡпа · Ꙁападьна Єѵрѡпа · Срѣдьнꙗ Єѵрѡпа · Вьсточьна Єѵрѡпа · Южьна Єѵрѡпа
Асїꙗ : Сѣвєрьна Асїꙗ · Ꙁападьна Асїꙗ · Срѣдьнꙗ Асїꙗ · Вьсточьна Асїꙗ · Южьна Асїꙗ · Юговъсточьна Асїꙗ
Афрїка : Сѣвєрьна Афрїка · Ꙁападьна Афрїка · Срѣдьнꙗ Афрїка · Вьсточьна Афрїка · Южьна Афрїка
Амєрїка : Сѣвєрьна Амєрїка · Срѣдьнꙗ Амєрїка · Южьна Амєрїка
Ѡкєані́ꙗ : Аѵстралїꙗ · Новъ Ꙁєландъ · Мєланисїꙗ · Мїкронисїꙗ · Полѷнисїꙗ
Полꙗрьни области: Арктїка · Антарктїка


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ