Планита · отъ грьчьска словєсє πλάνης и словѣньскꙑ страньникъ ⁙ Сфєрїчьно нєбєсьно тѣло ѥстъ · ꙗжє нєвєлїкоу ѳєрмокрасїѭ иматъ ѥстъ и въкрѫгъ ꙃвѣꙁдꙑ вращаѥтъ сѧ ⁙ Планитꙑ нє могѫтъ ѳєрмоꙗдрьно сълѣтиѥ починати · ибо онѣ нєвєликоу астрономїчьноу масоу имѫтъ ѥстъ ⁙ Крѫгъ вращѥниꙗ планитъ рєкомъ орбїта ѥстъ ⁙ Въкрѫгъ планитъ съпѫтьникꙑ могѫтъ вращати сѧ ⁙

Слъньчьна сѷстима

Планитꙑ на дъва тѷпа дѣлѥнꙑ сѫтъ ⁙ Планитꙑ прьваѥго тѷпа ис тврьдꙑихъ вєщьствъ съставлѥнꙑ ѥстъ и рєкомꙑ ꙁємлѥподобьнꙑ планитꙑ · къ сѥмоу тѷпоу такъждє Єрмисъ и Афродїта и Арисъ оносѧтъ сѧ ⁙ Планитꙑ вътора тѷпа жє иꙁ аєрїꙗ съставлѥнꙑ ѥстъ · къ нимъ жє Дїасъ и Кронъ и Оуранъ и Посїдѡнъ оносѧтъ сѧ ⁙ Ихъжє атмосфєрѣ такꙑ аєрꙑ · ако мєѳанъ ово илїѥ ово аммїакъ присѫтъствоуѭтъ ѥстъ ⁙

К҃ вѣцѣ Въсєлѥньнѣ вънѣслъньчьнꙑ планитꙑ наидєнꙑ бѣ ⁙

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ