Роусьскъ ѩꙁꙑкъ
Дрьжавꙑ Рѡсїꙗ · Бѣла Роусь · Оукраина
Глаголѭщь людии мєждоу 300 и 350 лєѡдръ сѫтъ
Катигорїꙗ

їндоєѵрѡпьско дрѣво

  • словѣньска вѣтвь
    • въсточьнословѣньска вѣтвь
      • роусьскъ ѩꙁꙑкъ
Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ
Бѣлꙑ Роуси ꙁнамѧ Бѣла Роусь
Каꙁахстаноу ꙁнамѧ Каꙁахстанъ
Кꙑргꙑꙁстаноу ꙁнамѧ Кꙑргꙑꙁстанъ
ISO 639-1 ru
ISO 639-2 rus
ISO 639-3 rus

Википєдїꙗ пьсана роусьскꙑимь ѩꙁꙑкомь
Инꙑ видꙑ виждь Викикладѣ


Роу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ · русский язык · сѧ къ їндоєврѡпьска дрѣвєсє словѣньска вѣтвиꙗ въсточьнословѣньсцѣ вѣтви оноситъ ⁙ Рѡсїѩ, Бѣлꙑ Роуси и Придънѣстриꙗ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Дрєвл҄ьнꙗ роусьскаѥго ѩꙁꙑка сꙑновл҄ь ѩꙁꙑкъ ѥстъ · иꙁъ ѥго жє оукраиньскъ и бѣлороусьскъ ѩꙁꙑка ишьла ѥстє ⁙ Глаголѭщь людии мєждоу 300 и 350 лєѡдръ сѫтъ ⁙ Ѥдинъ и шєсти єпїсимьнъ и дѣльнъ ѩꙁꙑкъ ѤН҃С ѥстъ

Роусьска аꙁъбоукꙑ

исправлѥниѥ

Роусьска гражданьска аꙁъбоукꙑ сътворѥна словѣньскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ цѣсарѥмь Пєтромь А҃ ѥстъ · бо помꙑсъли сь Пєтръ въ сєбѣ видъ боукъвамъ роусьскꙑимъ прѣмѣнити · аꙁъбоукъвь видомь ꙗко латиньскоу сътворити ⁙ Тако и сътвори въ лѣто 1709 ⁙ Кътомоу оупраꙁдьни и боукъви си : Ꙗ · Ꙁ (въскорѣ пакꙑ въꙁврати съ ѥдиномь начрьтаниѥмь З) · И (обачє такождє въꙁврати) · Ѱ · Ѡ · боукъвє жє Ѧ начрьтаниꙗ видъ ꙗко Я оустави ⁙ Боукꙑ жє Э · ѭжє рєкѫтъ нѣции отъ Пєтра съꙁъданѫ бꙑти · ѥщє · съпроста рєщи · въ грамматїцѣ Мєлєтїꙗ Съмотричьскаѥго въ къниꙃѣ ⁖ Єтѷмологїꙗ ⁖ авлѥна ѥстъ и напрьва ꙁаѩтоѭ отъ южьнъ словѣнъ мънитъ сѧ

Орѳографїѩ роусьскꙑ такождє сии съписатєлиѥ сѫтъ : Нїколаи Карамꙁинъ · Нїколаи Грєчъ · Їаковъ Гротъ · Львъ Щєръба и Дитмаръ Роꙁєнталъ

Боукꙑ
Фѡнима
А
/a/
Б
/b/, /bʲ/
В
/v/, /vʲ/
Г
/ɡ/, /ɡʲ/, (/ǥ/)
Д
/d/, /dʲ/
Е
/je/, /ʲe/, /e/
Ё
/jo/, /ʲo/, /o/
Ж
/ʐ/, /ʐʲ:/
З
/z/, /zʲ/
И
/ʲi/, /i/, /ji/
Й
/j/
Боукꙑ
Фѡнима
К
/k/, /kʲ/
Л
/ł/, /lʲ/
М
/m/, /mʲ/
Н
/n/, /nʲ/
О
/o/
П
/p/, /pʲ/
Р
/r/, /rʲ/
С
/s/, /sʲ/
Т
/t/, /tʲ/
У
/u/
Ф
/f/, /fʲ/
Боукꙑ
Фѡнима
Х
/x/, /xʲ/
Ц
/ʦ/
Ч
/ʨ/
Ш
/ʂ/
Щ
/ɕ:/
Ъ
/-/
Ы
/ɨ/
Ь
/◌ʲ/
Э
/e/
Ю
/ju/, /ʲu/, /u/
Я
/ja/, /ʲa/, (/a/)

Боукъви І · Ѣ · Ѳ и Ѵ по 1917 лѣтѣ ꙁакономь иꙁнєсєнꙑ иꙁ аꙁъбоукъвє сѫтъ · сѫщии жє толико съ 1918 лѣта

Ѩꙁꙑцѣ роусьсцѣ 43 фѡнимꙑ сѫтъ ꙗкожє санктъпєтєрбоуржьскꙑ ѩꙁꙑковѣдꙑ мꙑслѧтъ · 39 фѡнимъ ꙗкожє москъвьскꙑ мꙑслѧтъ