Open main menu

Википєдїꙗ β

Ѥдьнѥно Кралѥвьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъВєлика Британїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Лондонъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ
самостоꙗтѣль
1801 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 244 820 х҃м²
въсєлѥниѥ 60 лєѡдръ

Вєли́ка Британі́ꙗ и англїискꙑ Great Britain · єпїсимьно имѧ Ѥдьнѥно Кралѥ́вьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ и англїискꙑ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · Єѵрѡпꙑ сѣвєра дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Лондонъ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ англїискъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 60 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Ѥдьнѥно кралѥвьство сътворѥно ѥстъ 1 дьнꙗ маїꙗ 1707лѣта отъ Р҃Х · ѥгда жє Англїꙗ съ Скотїѥѭ ѥдьнѥнѣ бꙑстє[1][2]

Вєликꙑ Британїѩ чѧстиисправлѥниѥ

Вєлика Британїꙗ на чєтꙑри странꙑ и англїискꙑ countries · дѣлѥна ѥстъ ⁙ Ацѣ Вєлика Британїꙗ съвѫꙁьна дрьжава нѣстъ · триѥ ѥѩжє странꙑ кромѣ Англїѩ вєликѫ аѵтономїѭ имѫтъ

число имѧ людии обитаѥтъ
1 Англїꙗ 49 138 831
2 Алба или Скотїꙗ 5 062 011
3 Кимръ или Валїꙗ 2 903 085
4 Сѣвєрьна Ирландїꙗ 1 685 267
Ѥдьнѥно Кралѥвьство 58 789 194

кладѧꙃиисправлѥниѥ

  1. Articles of Union with Scotland, 1707
  2. The treaty (act) of the Union of two Kingdoms, Scotland and England of 1706. The declaration to parliament


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ